Įstatai

Visuomeninis politinis judėjimas „Pirmyn, Lietuva“
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Visuomeninis politinis judėjimas
„Pirmyn, Lietuva“ (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės
(asociacijos pavadinimas)

viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.
2. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

(neribotas; laiko riba)

3. Asociacijos finansiniai metai – 2017 07 – 2018 07.
(pradžia) (pabaiga)

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

4. Asociacijos veiklos tikslai:
4.1. siekti sukurti Lietuvos tautinę, demokratinę, siekiančią gerovės savo piliečiams, valstybę;
4.2. užtikrinti teisingumą visuose gyvenimo srityse;
4.3. mažinti Lietuvoje socialinę nelygybę, atskirtį, ieškant teisingo balanso tarp verslą kuriančių
ir samdomą darbą dirbančių žmonių;
4.4. šviesti visuomenę ir ugdyti jos narių solidarumo bendruomeniškumo, demokratiškumo,
patriotizmo, sąžiningumo, tolerancijos, savigarbos, atsakomybės vertybes;
4.5. užtikrinti, kad Lietuvos valdžia tarnautų žmonėms.
III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5. Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę
vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir visuotinio
susirinkimo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
6. Stojamųjų įnašų, nario mokesčio mokėjimo tvarka, išstojimo, pašalinimo iš Asociacijos narių
tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
7. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme
(toliau – Asociacijų įstatymas).
8. Asociacijos narių pareigos:
8.1. Laikytis Asociacijos įstatų;
8.2. Vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;
8.3. Dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. ASOCIACIJOS ORGANAI

9. Asociacijos organai yra:
9.1. Visuotinis narių susirinkimas;
9.2. Vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;
9.3. Kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;
9.4. Revizorius.

2

10. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.
11. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4
mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio
eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį
susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų 27
punkte nurodyta tvarka.
Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 14 (keturiolika) dienų šaukiamas
pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas
nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.
12. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2
Asociacijos narių. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių
Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti,
reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.
13. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta
ne mažiau kaip iš 1/3 Asociacijos narių, valdyba arba vadovas.
14. Vadovą renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių
susirinkimas.
15. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis,
taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.
16. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:
16.1. Atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
16.2. Priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
16.3. Parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją
visuotiniam narių susirinkimui;
16.4. Pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro
tvarkytojui;
16.5. Pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir
Asociacijos nariams;
16.6. Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
16.7. Analizuoja valdybos pasiūlymus;
16.8. Viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;
16.9. Organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos
veiklos įstatymo nustatyta tvarka;
16.10. Atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose
nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.
17. Valdybą 1 (vienerių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių

susirinkimas.

Valdybą sudaro 9 (devyni) nariai (įskaitant asociacijos pirmininką), kuriais gali būti
fiziniai asmenys – Asociacijos nariai ir Asociacijos narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai
asmenys.

3

18. Renkant valdybos narius, kiekvienas Asociacijos narys turi tokį balsų skaičių, kuris
lygus visų į valdybą pasiūlytų kandidatų skaičiui. Asociacijos narys turi teisę paskirstyti
turimus balsus savo nuožiūra, atiduodamas juos už vieną ar kelis kandidatus. Valdybos
nariais išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų,
yra daugiau nei laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame
kiekvienas Asociacijos narys gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių
kandidatų.
19. Valdybos nariams už veiklą valdyboje neatlyginama

.

20. Valdyba:
20.1. Analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių
patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus
šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;
20.2. Priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės
apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;
20.3. Svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;
20.4. Nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes,
tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;
20.5. Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
20.6. Sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos
veikloje kylančius klausimus.
21. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia asociacijos
pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2
jos narių. Sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų
dauguma.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS

KONTROLĖS TVARKA
22. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.
23. Vadovas per 3 (tris) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, bet ne daugiau kaip 4,
turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos
ataskaitą.
24. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 1 (vienerių) metų
laikotarpiui išrinktas revizorius.

VI. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI
25. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami:
VĮ Registrų centro leidžiamas elektroninis leidinys „Juridinių asmenų vieši pranešimai“

4

26. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams
elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos
buveinėje.
27. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina
valdyba.
28. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.
VII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS

NUTRAUKIMO TVARKA

29. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų
ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba,
vadovaudamasi teisės aktais.

VIII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
30. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
IX. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA
31. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
X. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

32. Jeigu Asociacijoje liko mažiau negu 3 nariai, per 30 dienų apie tokį narių sumažėjimą
Asociacija turi pranešti Juridinių asmenų registrui.
33. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso
nustatyta tvarka.
34. Įstatai pasirašyti trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

Steigėjų parašai, jų vardai ir pavardės yra atskiruose lapuose, kurie pridedami ir yra
neatskiriama įstatų dalis.

45total visits.

727total visits,3visits today